imascii

 

*GIF89ac ^ ÷ 3 f ? Ì ÿ 3 33 f3 ?3 Ì3 ÿ3 f 3f ff ?f Ìf ÿf ? 3? f? ?? Ì? ÿ? Ì 3Ì fÌ ?Ì ÌÌ ÿÌ ÿ 3ÿ fÿ ?ÿ Ìÿ ÿÿ 33 3f 3? 3Ì 3ÿ 3 33333f33?33Ì33ÿ33 f33f3ff3?f3Ìf3ÿf3 ?33?3f?3??3Ì?3ÿ?3 Ì33Ì3fÌ3?Ì3ÌÌ3ÿÌ3 ÿ33ÿ3fÿ3?ÿ3Ìÿ3ÿÿ3 f3 ff f? fÌ fÿ f 3f33ff3f?3fÌ3fÿ3f ff3fffff?ffÌffÿff ?f3?ff?f??fÌ?fÿ?f Ìf3ÌffÌf?ÌfÌÌfÿÌf ÿf3ÿffÿf?ÿfÌÿfÿÿf ?3 ?f ?? ?Ì ?ÿ ? 3?33?f3??3?Ì3?ÿ3? f?3f?ff??f?Ìf?ÿf? ??3??f?????Ì??ÿ?? Ì?3Ì?fÌ??Ì?ÌÌ?ÿÌ? ÿ?3ÿ?fÿ??ÿ?Ìÿ?ÿÿ? Ì3 Ìf Ì? ÌÌ Ìÿ Ì 3Ì33Ìf3Ì?3ÌÌ3Ìÿ3Ì fÌ3fÌffÌ?fÌÌfÌÿfÌ ?Ì3?Ìf?Ì??ÌÌ?Ìÿ?Ì ÌÌ3ÌÌfÌÌ?ÌÌÌÌÌÿÌÌ ÿÌ3ÿÌfÿÌ?ÿÌÌÿÌÿÿÌ ÿ3 ÿf ÿ? ÿÌ ÿÿ ÿ 3ÿ33ÿf3ÿ?3ÿÌ3ÿÿ3ÿ fÿ3fÿffÿ?fÿÌfÿÿfÿ ?ÿ3?ÿf?ÿ??ÿÌ?ÿÿ?ÿ Ìÿ3ÌÿfÌÿ?ÌÿÌÌÿÿÌÿ ÿÿ3ÿÿfÿÿ?ÿÿÌÿÿÿÿÿ !ù ¹ , c ^ @þ s H° Á? ¾????Ã?!¢`R’¡Å?3âÐ?V×B?l%KÄ?±?IJ$’ÒRäµV^`X¢±§A?^¢??5¨£J?H?*]ÊT)I4E%à³ ?D rø±©×¯`Ã?Ü?U+& `i²ì5SU?TÑ£4Ð+O?Uº?Ī½_[ÁÒäA.Dê¬)2 ?U?XsB÷+z¬ù½f³HÌ65ӝR³^?Ö.ë!}ÍÉ??M?FâÄr©U¥ #VL? A#f¼·3ñãH[I!?h¤??u° ®?±M’µC?¤Y²v½N¦þk¯bͱxǏ/w(Pd=ð¯!©­sÐ9?Ë??q??ÀT+Tt?5MÕUhðý?{H9æhÖÀÅUøRd?ée ?¥vß~׬RE zBÑÕ(R4^ ¤?8*5Ë)9éDØH/ŏTZe$+HÚÔJ+X?Äå?Mqù?Nh%ä#4¸KoUútUGa?dH?â?Ngµ©§@A.xÍ,¦à?rÎ?IQ”f k7µeà?!ÆY.¸hè¥t¶åâ?>EáÖ5?b**X;>¹? ©%RG?u?_lþ¨?P?¬¤­¢G?¥¦”4*¥L?á*Pü%?$TÁY4¶”?NXÑY *8qRm?õp7ñhÓ*û­RS)Ù?(!+}aÈ?Ðô?á,ÖDãXâræwb Ööǯ?È2+®”??0???¾=ÉjRªEjú-e?X³@ÃèPÄe[ÃE7+’õeå^s2²!í·qH¥ ^HPÔfMy*??¬x?AógiºÆ?Ç×lõ(BÕQWé¨L’×c?QÉ?H$9¤ ¡MÖJ¢?¶©?YzY ÚÒ?ho?%K?âùPT F ò×tóùfLxÇ?ÂþÑ>aq?’Ô]U ¡??Z*ÑD?¬ÔÙöáñ-8¤?”æ?YnY?Ûx{$H¡ÉÙ©Ó??kÔÜPFT)M`îõåæù??²·!±B?Q¨gM5I»#ÖHÑÐN:¤ aqð,?öî{X;bu0¨ÌÝ©ª#A?åóÄí? [;õt??¡rÏt©f??Èà°½ù?¢?{]5 k6ïuÂÁA??ÄC±A?BA?±¶3«¿PÆ3,»¿rSì?3$ÈM_*C¢?ù*$;[w´d??)@}?W^V1Ȑà5¥Á?fò`Yh§21T?Hú??{?Dþ4Ô¯³?aG)rßü òê?Í3Kù?2E)?æ?PdJ?²5·?â9¾?4$µ+³?)VîÌB^íÑ Â?ûL~;JõÒ¾?ÙDH¸`whõ ؐ??tÐh°??³ZÖa,¡¤?3«8$ ±÷”ë­)1º!?l ¦³ì8?.ri e¬?!º8ÆABã×K?,Ö@Ez V#Á!rÑ$O?ÑAR?I*)ÖÈÙ?8S°BfæXÖèËÌ4S¡ÓDI_¼Ó@°B¼c??Y½?¨å`cü^X^?v?ĝîl £¶nQ¯’þ?Lüè¿ãeA?úÑU°F§·½¯?H¡Ý§ºÈ?=ÉRd?Bs?Dü?Er_ÒL´D6˱ä Ð#IN Ò»?8ä ¶³Há*?¤V¢-y?©Z?7¶;?s?4À °Ò?,§#?Q èH?(?>¤¡ U°¦?b?p2êY0êÔ¯q%?kôX±9·¯ªTzӝ°`O¥è?q?h??D?É!HëEVJSDI5oG⢝âI¹æ¢!w²QU§?´n L??ÚêTÑØ V ¸)X?$?Dp”??Vo´%S?Ô Zú)U¿V9,Ì?(DY³fW®L$?þm??dÏâ=??èMNÁ5??nS#¥d§Û?TT¬©?ªÄ?5¤º,rS÷U?à?R¹-.©tbÏ­ôÕ?(ÐgÒ´»?RM?¦hGVK^è|é5ËxÛ{?(?o¹HS§? KߦÐÎ?覻5ÞÎÜ5Yì/?L²ï²Àê´4¬À/MzfB#¼Ñe?i¨÷ÍqÈnBi£ðD)Ö?Ö4l?Ã?????ÏHc`[ñ??0?Ô¨ÀUåªÙ5.VDË$?+vL@?,/÷?YáC[ñ+??r?¬?Úsoá#?é?Ñù1%Ú?þs?ËKP?”©?M8bøãÙáf~?2ðÓzØ3&(m?M=[a??¦R0£Ihà?43?­òÎk¨@Y¤Á杠?kâ s?Ca4j&?Q8Ó!ÏìGAAV¥Ñ×?4±0ϝÁód¬ XsFHP +Hýa&?g?«½K?n?²v«êçVPèÌ­n?Æ@äA«@Ñ*¼mûÜ*Xr¹ËsGìa{~?RpüÚ h6±i?@?Ìü