life_1-8

c . ‘/(‘:r ,uc(‘ ‘fr m(/ rk’f r’#of(,’f r’c’ . c(,’ u’/o8’’8’(‘u’((8’o. ‘8’(‘/o. ,.’’:r  o,(‘cro8(ro ‘/’oc’’/o##’8 k(‘#of(‘//’c’ . c(.’’/’(r(‘u: . ‘/(‘#(8’g ‘+’go (‘o8’ ‘#of(‘ f’o8u’ /. .’’fr((‘ f’ ur’c . 8r #.’’(u: rk’m(m ry’ . ,’#(8’o8’bur. )’’/(‘u(8’u:’ ‘c . 8(x8’/’oc’’/o##’o. c r: r 8(‘#of(‘+’c’ . c(.’’u m(8’o. g’/’oc’’u(#f’:(r:(8u 8(u’+’r(. (/u’+’c’ . g(u.’’#ok(‘ ‘u’((8’o. ‘8’(‘/o. ,.’’r . , m’#og’8u’ . ‘ ‘ukyucr :(r.’’cur8 o. u’o. ‘8’(‘br((z(.’’r o. ‘ . ‘8’(‘r  f.’’u . ,’ . ‘ ‘b# ck’f#  r.’’’( ,#og’8u’ . ‘8’(‘/ ##u.’’. (og’b ru’  oc(u’# ug’o. g’o. ‘8’(‘g . g/ y.’’8’(‘um(##’ f’c ff((.’’ r’b c . .’’crock(8u.’’u’ , /u.’’,r f8u’ . ,’br((z(u.’’8’(‘c# . g’ f’: 8u’ . ,’: . u.’’u f8’  oc(u’o. ‘8’(‘m r. o. g.’’8’(‘cr( k’ f’ ‘‘ uu(.’’8’(‘uqu( k’ f’ ‘f#  r.’’ ‘r(frog(r 8 r’’um.’’8’(‘c# . go. g’ f’8’(‘g 8(.’’ ‘,  r’ u’o8’ :(. u,’uqu( k’ . ,’,r f8’ . ,’#og’8’ . ,’u u. ,,’o. 8 ‘8’(‘, rk’/ mb’ f’m r. o. g.’’ ‘c# ck’8ocko. g.’’ ‘c r’u8 r8o. g.’’#(  (u’b# /o. g’ . ‘8’(or’br . c’(u.’’8’u. ,(ru8 rmu’ r(‘r ##o. g’o. .’’#og’8. o. g’o. ‘8’(‘,ou8 . c(.’’,om#y’#o8’b#u(‘c# u,u’ g o. u8’ ‘b 88 m#(uu’. og’8.’’u8 ru.’’# 8u’ f’u8 ru.’’ . ,’8’(‘m  . .’’ . ,’m  . ‘u’ , /u’ f’c uru(.’’qu((. ‘ . . (‘u’# c(.’’, . ,(#o . u.’’8’(‘ro::#(‘ f’ ‘cr((k.’’uu. u: 8u,’8’(‘y(## /’ . ,’8’(. ‘8’(‘:ur:#(‘ . (u.’’bog’:uffy’c# u,u’f#  8o. g’ cr uu’ ‘uky’8  ‘bog’8 ‘om go. (.’’8’(‘um(##’ f’8’(‘cr  k’ f’y ur’ rm’ . ‘ ‘/ rm’uumm(r’, y.’’bu##fr gu.’’b 8u.’’bro ru.’’,(8 uru.’’ . ,’8’(‘# . g’/ y’’ m(.’’fo(#,u’u ‘8’ock’8’(y’cu8’y ur’ rmu.’’8’(‘‘ roz . .’’f g.’’8’(‘muff#(,’8 ‘ f’8’(‘. (og’b ru.’’ . ,’8’(‘b#u(‘#og’8’o8’c u8u’ . ‘8’(‘/ ##u.’’/o. , /u’fr m’8’(‘r  ,.’’y(## /’b x(u’ f’#og’8’c u8o. g’y(## /’b x(u’ f’#og’8’o. 8 ‘8’(‘, rk. (uu.’’ ‘u.  /’c  (r(,’gr u. ,’brog’8(r’8’ . ‘8’(‘uky.’’ ‘/ rm’bur. o. g’ f’/’ouky’o. ‘y ur’b#  ,.’’  oc(u’o. ‘8’(‘,ou8 . c(.’’ r(‘8’(y’c mo. g’ r’g o. g?’’ ‘, g’u’b rk.’’ ‘r  u8(r’u’cr /.’’ ‘,  r’u# mu.’’8’(‘g rb g(‘8ruck’o. ‘8’(‘ ##(y.’’# . gu g(u’o’c . ‘8’u. ,(ru8 . ,.’’fr(u’’br( ,,’m ou8’ . ,’/ rm.’’c ## uu(,’uko. ‘ . ,’b#ou8(ru.’’/ 8(r’o. ‘8’(‘( ru.’’g  u(‘bum:u.’’f  8u8(:u.’’8’(‘c ##’ f’. (/u: :(r’b yu.’’u8r((8’muuoco . u,’guo8 r’u u. ,#(uu’8 ‘8’(‘o. c mo. g’8r o. .’’8r o. ‘/’ou8#(u.’’8’(‘8ocko. g’ f’ ‘8ur. ‘uog.  #.’’/’((#u’ . ‘ ‘/(8’r  ,.’’8’(‘co8y’#og’8u’u:r /#(,’b(. ( 8’’y u.’’uu. rou(.’’uu. u(8.’’cur y’m u. 8 o. ‘r  ,u.’’gr  (#’r  ,u.’’ ##(yu.’’u.  /f# k(u’ u’bog’ u’ ‘qu r8(r.’’u8( m’ . ‘c r’/o. , /u.’’fr u8’: 88(r. u’ . ‘ko8c’(. ‘/o. , /u.’’/ 8(r.’’r(f#(c8o . u.’’8’(‘ o(/’8’r ug’’ ‘cr ck.’’8 ko. g’ ff’y ur’g# uu(u.’’c m:o. g.’’8’(‘um(##’ f’um k(.’’,ro o. g’/o8’ u8’ ‘,(u8o.  8o . ….’
‘‘

“8’(‘b uoc’o,( ‘b(‘o. ,’c g(‘u’muuoc’ou’8’(‘# ck’ f’ u8’ ro #’o. 8(. 8o . .’’y(8’( c’’muuoco . ‘u’ u#,’:# y’’(r’ r’’ou’: r8’/o8’’8’(‘gr( 8(u8’ 88(. 8o . ‘8 ‘( c’’ . ,’( (ry’,(8 o#,’c r(fu##y’ . ,’c #m#y’ . ,’/o8’’(x8r(m(‘c . 8r #,’8’ 8’ou,’ u’:(rf(c8#y’ u’: uuob#(.’’,uro. g’8’(‘(. 8or(‘:o(c(‘ bu #u8(‘:r(couo . ‘‘ u’8 ‘b(‘8’(‘guo,o. g’:ro. co:#(.’’( c’’muuoco . ‘‘ u’8 ‘:# y’’(r’ r’’ou’: r8’ u’of’’(‘ r’u’(‘/(r(‘ # . (‘ . ,’/o8’ u8’ ## /o. g’ . (u(#f’8 ‘b(‘:uu’(,’ uo,(‘by’8’(‘ 8’(ru’ r’,r /. ‘8 ‘8’(m.’’ ur’g  #’ou’8 ‘ ## /’8’(‘8 . (-8 -b(-:# y(,’8 ‘:# y’o8u(#f’ . ,’.  8’8 ‘#(8’ uru(# (u’b(‘o. f#u(. c(,’by’/’ 8’8’(‘ 8’(ru’ r(‘, o. g.’’ . (‘u’ u#,’. ( (r’o. 8(. 8o .  ##y’8ry’8 ‘bro. g’8’o. gu’o. 8 ‘‘ rm . y’/o8’’8’(‘ 8’(ru.’’/’ . (‘u’ u#,’’  (‘8’(‘om:r(uuo . ‘8’ 8’ . (‘ou’.  ‘# . g(r’:# yo. g’8’(‘muuoc,’bu8’o. u8( ,’8’ 8’ . (‘ou’b(o. g’:# y(,’by’8’(‘muuoc.’’o8’ou’ . #y’8’(. ‘(/’(. ‘y ur’ /. ‘o. 8(. 8o . u’, ‘.  8’, mo.  8(‘8’(‘muuoc)’8’ 8’8’(‘muuoc’c . ‘m k(‘o8u(#f’k.  /. .’’/’, ‘.  8’o. f# 8(‘ . y8’o. g’o. 8(. 8o .  ##y,’ . ,’, ‘.  8’r(,uc(‘ . y8’o. g’o. 8(. 8o .  ##y.’’, ‘.  8’o. 8(r:r(8.’’, ‘.  8’:’r u(.’’, ‘.  8’:# y’fogur(u.’’   o,’b .  #o8o(u’ . ,’( (ry8’o. g’y u’’  (‘’ 8’y ur’fo. g(r8o:u’‘ . ,’/’ 8’mog’8’r(mo. ,’u m( . (‘ f’u m(8’o. g.’’ ,,’ ‘,(8 o#’ . #y’/’(. ‘o8’/ . 8u’8 ‘ ,,’o8u(#f’ u8 m 8oc ##y;’ 8’(r/ou(‘r(fr o. ‘fr m’ ,,o. g’o8.’’/’/’(. ‘/(‘:# y’’8’or8((. ‘‘o. ‘8/ ‘,off(r(. 8’ (ruo . u,’/(‘, ‘u ‘fu##’ f’u. c(r8 o. 8y,’f r’o8’m y’b(‘8’ 8’8’(‘muuoc’/o##’b(‘u(. uo8o (‘8 ‘ r’/ u. ,(,’by’ . y’ . ,’ ##’o. 8(. 8o .  #o8y,’ r’( (. ‘8’ 8’o8’/o##’u. m uk’ ur’o. 8(. 8o . ‘ . ,’u8 . ,’o. ‘8’(‘/ y’ f’o8u’r( #oz 8o . .’’ . ,’. um(r uu’qu(u8o . u’/o##’’  (‘8 ‘r(m o. ‘u.  . u/(r(,.’’of’/(‘ r(‘b #,’(.  ug’’8 ‘c rry’ u8’8’ou’(x:(rom(. 8,’8’(. ‘#(8’o8’b(‘ . ‘(x:(rom(. 8’o. ‘8’(‘u:oro8’ f’j ‘. ‘c g(,’ . ‘ c8o . ‘/o8’ u8’ ‘:r(,oc8 b#(‘ u8c m(,’uuu:(. u(fu#’ . ,’c(r8 o. #y’r( ( #o. g.’’8’(u(‘ (ruo . u’c . .  8’b(‘8’(‘fo.  #’ . (u.’’8’(y’ r(‘ 88(m:8u’ 8’fo. ,o. g’ ‘: uo8o . ‘/o8’’r(u:(c8’8 ‘8’(‘8 . (u,’ u’/’(. ‘ . (‘8ro(u’ u8’  ro uu’uo88o. g’: uo8o . u’/’o#(‘#( r. o. g’8 ‘m(,o8 8(‘( . ,’.  ‘ . (‘#( r. u’8’(‘ r8’ f’m(,o8 8o . ‘o. ‘ ‘u’ r8’8om().’’8’(‘ (ruo . u’ r(‘u.  :u’ 8u’ # . g’ ‘: 8’’/o8’’ ‘g  #’8’ 8’r(m o. u’b(y . ,’ ur’ o(/,’ 8’#( u8’b(y . ,’ ur’,or(c8’fo(#,’ f’ ouo . .’’/’o8’/ u’j ‘. ‘c g(,’ #m u8’m r(‘8’ . ‘ . y . (‘(#u(,’/’ ‘u8omu# 8(,’m(‘8 ‘8’o. k’ b u8’/’ 8’muuoc’mog’8’m( . ‘f r’ ur’#of(‘ . ,’/’ 8’o8’mog’8’(.  b#(‘uu’8 ‘, ‘of’ . #y’/(‘/(r(‘ b#(‘ . ,’r( ,y’8 ‘#(8’o8’b(‘fr((.’’of’ . (‘c . .  8’ o(/’(m:8o. (uu’ . ,’.  8’o. g. (uu’fr m’8’(‘z(. ‘:(ru:(c8o (,’of’ . (‘c . fuu(u’u(#f#(uu. (uu’/o8’’ ‘/( k. (uu’ f’8’(‘u(#f,’8’(. ‘ . (‘/o##’.  8’u. ,(ru8 . ,’j ‘. ‘c g(.’’ . ,’8’ou’m y’m( . ‘8’(‘f o#ur(‘ f’’ou’:r j(c8:’ ur’# ck’ f’o. ,(:(. ,(. c(,’ ur’o. , #(. c(,’ ur’# ck’ f’c ur g(‘8 ‘(. g g(‘o. ‘ ‘cr( 8o (‘ c8’o. ‘o. ,(:(. ,(. 8’f u’o . ‘-’/(,’ u’muuoco . u’ . ,’#ou8(. (ru.’’o’/ou’’uu’uuc’’c ur g(.”‘‘(m . fr(,’r(oc’(r8,’#o. (r’.  8(u’8 ‘’8’or8((. ‘‘by’j ‘. ‘c g()